Kunne det være vejen frem?

På sidste møde fortalte jeg kort om KMD Education, som er et digitalt planlægningsværktøj, der sætter strøm til lærerens planlægning. Her er en mere uddybende gennemgang:

Værktøjet understøtter bl.a:

samarbejde og videndeling mellem kolleger på en skole. Det er muligt at se hinandens undervisningsforløb, dele med hinanden, forberede sig sammen, kopiere andres forløb og lade sig inspirere af hinanden.

undervisningsdifferentiering. Når eleverne bliver tilknyttet et forløb er det muligt at vælge forskellige organiseringsformer og grupperinger udfra fx eleverens faglige niveau i form af opgavernes omfang, indhold, krav mm. Når eleverne logger ind i elevuniverset, vil de kun kunne se de opgaver, som de er blevet tildelt af læreren.

– tydelige læringsmål. For hvert forløb er det påkrævet, at læreren skriver hvilke mål, der er for det enkelte forløb og hvordan forløbet skal evalueres. Når læreren opretter opgaver og aktiveteter i forløbet, skal hun også skrive, hvad eleverne skal lave og lære, hvilket gør målene meget tydelige for både lærer og elev.

digitale læremidler. I KMD Educaiton findes en overskuelig oversigt over digitale læremidler. Det er også  en oversigt over de digitale læremidler, som den enkelte skole har indkøbt, hvilket gør det nemt at overskue – og huske, hvad skolen nu har købt:)
Nedenstående video giver en kort introduktion til KMD Education:

Eleverne har deres eget univers, hvor de kan se, hvilke undervisningsforløb, de skal arbejde med. Samtidig arkirveres de gennemførte forløb, så eleven altid kan gå tilbage og se, hvad de tidligere har arbejdet med. Når eleven arbejder med et forløb, kan hun både se formålet med og indholdet af et forløb, og hun kan klikke på de enkelte opgaver/aktiviteter i et forløb, hvor hun så kan læse hvad hun skal lave og lære. Dvs at hun hele tiden kan vende tilbage til den stillede opgave og se, hvad hun skal have fokus på. Samtidig har læreren tilføjet de materialer eleven skal anvende for at kunne løse opgaven. – Det kan være digitale såvel som analoge materialer, egne filer, links mm.

Forsiden på elevuniverset:

 

Jeg har selv arbejdet med KMD Education sammen med en kollega på 5.årgang i dansk, og vi har gjort os nogle gode erfaringer med det, og nogle af dem ridses op her:

Eleverne

– større engagement fra elevernes side – de arbejder bedre og mere, og de kan fortsætte med næste opgave, når de er færdige med den første uden at vente på læreren eller de øvrige elever. Eleverne giver udtryk for, at de synes det er dejligt, at læreren holder mund(!), og at de bare kan gå igang:)

– større selvstændighed blandt eleverne. De læser sig til opgaverne og bruger hinanden mere, end de ellers gør. Det frigiver tid til os til at hjælpe, hvor der er behov.

– ingen kopiark, der bliver væk. Det hele er samlet digitalt og online, hvilket vil sige, at de også kan arbejde videre derhjemme, eller følge med ved fx sygdom.

Lærerne

– vi bliver udfordret på vores faglighed, når vi skal sætte mål

– vi bliver udfordret af den øgede skriftlighed i vores forberedelse

– vi tænker mere i digitale læremidler og materialer end tidligere.

– vi differentierer allerede i vores forberedelse

– vores rolle ændrer sig og vi har bedre tid til at hjælpe, hvor behovet er.

Når vi arbejder med KMD Education, kan jeg se, at vi bliver skarpere og mere præcise i vores overvejelser ift mål og differentiering, hvilket bestemt kommer eleverne tilgode. De gange, hvor vi har undladt at skrive mål, har nogle elever brokket sig over, at de altså ikke kan arbejde, når de ikke ved hvorfor de skal det:)
Eleverne er også godt klar over, at de arbejder med samme emne, og at opgaverne er differentierede. De giver udtryk for, at opgaverne passer til dem, hvilket min kollega må høste æren for, da det er hende, der kender deres niveau og derfor har kunnet differentiere opgaverne.

Måske er Edcuation vejen frem, idet det understøtter og tydeliggør, at man differentierer og sætter tydelige mål. Er det ikke også det vi skal?

 

Første møde Dansk på mellemtrinnet

Med sommerfugle i maven og et tætpakket program bød jeg velkommen til første møde. En lille sluttet skare på 10 mennesker, der alle mødte frem med forskellige forudsætninger og forventninger.

Præsentationsrunden

Det blev hurtigt klart for mig, at deltagernes forudsætninger er meget forskellige. Nogle har valgt det selv, andre er blevet spurgt og andre igen har fået et kærligt spark:)

 På nogle skole er der IWB i alle klasser, andre steder findes IWB i nogle få klasser, mens andre igen nærmest aldrig har prøvet at bruge et IWB. Sådan forholder det sig også med kendskabet til Skoletube, som også varierer en del.

Generelle betragtninger fra deltagerne:

Eleverne ses hurtigt igang med opgaver, hvor it inddrages, og de er meget interesserede i multimodale produkter og de muligheder, der er, for sjove animationer, overgange mm.i de forskellige progammer/værktøjer.
Derfor bliver deres produkter ofte sovset ind i blinkende lys og røde hjerter, fodboldvideo mm, så budskabet drukner i deres produktion. Det vil være oplagt at se nærmere på elevprodukter og diskutere kvaliteten af disse, og hvordan den kan blive bedre. Hvilke krav skal man stille til en multimodal elevproduktion, hvordan får vi skærpet elevernes bevidsthed ift form og indhold etc. I

Når man ser på fælles mål og tænker IT ind ift dem, kan it tænkes ind de fleste steder. Men vil IT nødvendigvis altid kvalificere elevernes udbytte ift fælles mål?  Som sagt kan IT inddrages ift mange af målene, og gennem den fælles snak var der enighed om, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man vælger at anvende IT – er det som træningshæfte med strøm på (Grammartip), er det formidling (fx pp) eller?

Fælles for gruppen er en lyst til og interesse i at blive  klogere og vide mere om brugen af IT – ikke kun ift kendskab til programmer, men i højere grad ift at kunne anvende it, hvor det giver mening, og hvor det kan kvalificere arbejdet. Der en en fælles optagethed af, hvad der gavner indhold og læring, og der er et stort ønske ift inspiration og gode ideer til undervisningen. Det tænker jeg er et rigtig godt afsæt for de kommende møder.

En god ide

En af de første gode ideer blev derefter præsenteret i form af Moviecut på SKoletube:). Alle tog imod opgaven og fik hurtigt lavet en kort film samt oprettet en kanal. “Hvor er det nemt” – var kommentaren fra flere, som sagtens kunne se det anvendt i undervisningen. Ved brug af Moviecut eller andre videoredigeringsprogrammer har de elever, der har svært ved at formulere sig skriftligt, mulighed for at udtrykke sig på anden vis, og i dette program kan de også anvende bl.a webcam, som giver dem mulighed for at indtale direkte.

Det er et lille skridt på vejen ift, at eleverne skal opnå kendskab til mange forskellige udtryksformer, så de bliver i stand til at vælge det rette medie til at udtrykke den viden og de refleksioner, der skal formidles (frit efter faghæfte 48).

Næste møde:

 Diskutere begrebet “Multimodalitet”

Vi skal se på medbragte multimodale elevproduktioner

Hvordan skaber vi bedre rammer for de elever, der har læsevanskeligheder? – hvor henter jeg materialer, lydbøger mm. (gensidig inspiration)
– og hvordan får eleverne bedre muligheder for at udtrykke sig?

Skoletube: Animoto og GoAnimate – prøve det, hvad kan det?, hvad kan det bruges til? – gør det nogen forskel?

Hvad skal vi bruge bloggen til?

De første tanker om fagligt netværk for dansk i overbygningen.

Jakob BinderupSå er vi i gang. Klokken er 13:54 og vi har siddet på Rønbækskolen i snart 5 timer og 30 minutter (plus/minus). Vi har lyttet, vi har diskuteret, vi har reflekteret og argumenteret over forskellige temaer, problemstillinger og visioner. Vores præmis: vi skal være bedre til at medtænke IT i undervisningen som facilitator for læring frem for tankeløs repetition af opgaver, som lige så let (eller måske lettere) kunne laves på papir.

Jeg skal sige med det samme, jeg er langt fra ekspert på området. Jeg har masser af idéer og tanker, men den helt store grundplan og det brede overblik ligger stadig indhyllet i tåge. En tåge, som gerne skal spredes gennem endnu mere dialog og samtale, endnu mere diskussion og refleksion.

Mit navn er Jakob Hvidkjær Binderup, jeg er lærer på Skovvangskolen i Hammel og har været uddannet i to år. Men før læreruddannelsen har jeg gennem alle mine aktiviteter haft en stor interesse for computer og IT og hvordan man kan bruge det til andet end bare spil og underholdning. De sidste to år har jeg undervist i dansk og engelsk, og det fortsætter jeg med næste år, nu i 10. klasse.

Men tilbage til det, der er vigtigt. Vores præmis er, som nævnt, at dygtiggøre os på IT-området med henblik på, mere kritisk, at inddrage IT i den faglige undervisning. Det er en kæmpe opgave af flere forskellige årsager.

 

Den tekniske udfordring. Det er ingen hemmelighed, at IT kræver udstyr og udstyr koster kroner. Der er også stor forskel på, hvor mange kroner hver enkelt skole vælger at tilføre indkøb af udstyr. På nogle skoler har man adgang til én maskine per to elever. På andre kæmper man en indædt kamp med kollegerne for bare at få dækket et minimumsbehov af adgang.

Der er ingen tvivl om, at hvis man skal vente en halv time før computerne er startet op og er køreklare, så mister man gejsten og formålet med at inddrage IT forsvinder bag frustrationer og tekniske forhindringer. Men det er en meget bred og almen udfordring.

 

Den faglige udfordring derimod. Den faglige udfordring er langt mere ukonkret og medmindre det helt eksplicit og ordret er formuleret i fagets formål må man, som lærer, selv ind og tolke i formuleringen. Der mødes man af endnu en udfordring på et mere personligt og professionelt plan, der handler om hvor dygtig man selv er til at bruge IT. Det handler om hvor god man er til at tænke kreativt og tvinge IT ind i en tradition, som hidtil har benyttet andre og helt anderledes redskaber.

 

Det er her vi står nu. Med det faglige netværk er målet altså at vi prøver os frem og tænker kreativt. At vi diskuterer muligheder og begrænsninger og tænker dem ind i en praktisk sammenhæng og i den virkelighed vi hver især selv indgår i.

Det er spændende og en stor opgave og jeg glæder mig meget til at komme i gang med det. Sammen med det første blogindlæg vedhæfter jeg en Prezi – en præsentation a la PowerPoint, som er tilgængelig via skoletube. Den tænker jeg skal danne grundlag for min første præsentation til vores første netværksmøde. Derudover vil jeg gerne opfordre jer til at medbringe en kort præsentation af jer selv og hvilken erfaring I har med faget og IT.