Refleksioner over it i tyskfaget

Refleksioner over netværksmødet d. 29.10.2012

 Vi reflekterede i netværksgruppen (for verdens mest interessante fag tysk) over, hvad de digitale læremidler skal kunne i tyskundervisningen anno 2012:

 • Læremidlerne skal kunne andet og mere end bogen, de skal være multimodale og interaktive
 • De skal motivere eleverne (med interessante opgaver, med lyd og billeder i god tidsvarende kvalitet)
 • Have brugervenlighed (det skal fungere)
 • It primært som et middel til læring i tysk   
 • Indeholde forskellige læringsstrategier og mulighed for evaluering af arbejdet
 • Der skal være en progression i indholdet
 • De må gerne være delt op i emner (som fx Gekko)
 • De skal udfordre eleverne (jf. FM trin- og slutmål), men også give plads til at involvere eleverne praktisk  
 • Der skal gerne være mulighed for undervisningsdifferentiering (fx indhold på forskellige niveauer og med forskellige læringsstrategier og tilgange).
 • Særligt den kommunikative del og den kreative eller praktisk-musiske tilgang til tyskfaget er vigtig.

Artiklerne i linket her kan give os yderligere inspiration, når vi skal vurdere indkøb af digitale læremidler:

http://www.laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/viden_om/it_og_digitale_laremidler

På mødet d. 29.10. gennemgik vi derudover:

 • Brugen af Skoleblog.dk (både til os og til vores elever)

 

Den er god, da den har små film til hvert tema, som vi tit efterlyser i tyskundervisningen. Eleverne kan løse opgaver til film og tekster på deres pc i Notebook.  

 • Appen: ”Toms Messender”. Til små sjove indslag eller når eleverne øver grammatik.

 

 

 • Skoletube med fokus på programmet: ”Go Animate”, hvor eleverne kan lave deres egne tegnefilm. Prøv det af derhjemme! Dialogen skrives eller indtales på mikrofon afhængigt at hvilken færdighed, der arbejdes med (mundtlig eller skr.) Der findes mange andre filmprogrammer fx iMovie, Vimeo eller MovieMaker.

 

 • Vi talte derudover om at inddrage CL-strategier i timerne, for at få eleverne mere aktive og for at motivere dem til at turde tale tysk. Materialet ” Cooperative Learning auf Deutsch 1 og 2” af Jacob Chammon er godt!

 

 • Om filmene: ”Neue Freunde in Berlin”, DVD kan lånes på VIA, LOGO i bogform, Vimeo      

 

På næste møde gennemgår og analyserer AS kort følgende læremidler:

Læs selv mere om dem på nettet! I kommenterer naturligvis dem I bruger og kender! 😉


Gyldendal:
webprøver til tysk

Clio Online: tysk prøveforberedende materiale (Udkommer 2013)

newsTickers: få bl.a. fem nyhedsartikler hver dag, få teksterne læst højt eller læs dem selv i klassen (snart)

i-Catcher: unge fortæller til unge om emner, der optager dem, nye videoreportager hver uge om emner som fritid, sport og kultur, spørgsmål til filmene og mulighed for live chat. (snart)

hitTicker: de nyeste hits i klasseværelset – karaoke på tysk (2013)

Alinea: Gekko: Alle forløb i Gekko er emnebaserede. Forløbene lægger op til at eleverne anvender sproget i meningsfulde sammenhænge. Eleverne kommer op af stolene. (Udkommer  2013)

Systime: Berliner Leben

Opgave til næste gang:

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Andet? Didaktiske refleksioner?

 NY MØDEDATO OG NYT MØDESTED:

Næste netværksmøde er: d. 21.01 kl.14.45-16 på Haldum Hinnerup Skolen i B-klyngens Biologi lokale. Spørg evt. efter biologilokalet på skolens kontor

Liebe Grüße

Anne Sophie

 

Første møde Dansk på mellemtrinnet

Med sommerfugle i maven og et tætpakket program bød jeg velkommen til første møde. En lille sluttet skare på 10 mennesker, der alle mødte frem med forskellige forudsætninger og forventninger.

Præsentationsrunden

Det blev hurtigt klart for mig, at deltagernes forudsætninger er meget forskellige. Nogle har valgt det selv, andre er blevet spurgt og andre igen har fået et kærligt spark:)

 På nogle skole er der IWB i alle klasser, andre steder findes IWB i nogle få klasser, mens andre igen nærmest aldrig har prøvet at bruge et IWB. Sådan forholder det sig også med kendskabet til Skoletube, som også varierer en del.

Generelle betragtninger fra deltagerne:

Eleverne ses hurtigt igang med opgaver, hvor it inddrages, og de er meget interesserede i multimodale produkter og de muligheder, der er, for sjove animationer, overgange mm.i de forskellige progammer/værktøjer.
Derfor bliver deres produkter ofte sovset ind i blinkende lys og røde hjerter, fodboldvideo mm, så budskabet drukner i deres produktion. Det vil være oplagt at se nærmere på elevprodukter og diskutere kvaliteten af disse, og hvordan den kan blive bedre. Hvilke krav skal man stille til en multimodal elevproduktion, hvordan får vi skærpet elevernes bevidsthed ift form og indhold etc. I

Når man ser på fælles mål og tænker IT ind ift dem, kan it tænkes ind de fleste steder. Men vil IT nødvendigvis altid kvalificere elevernes udbytte ift fælles mål?  Som sagt kan IT inddrages ift mange af målene, og gennem den fælles snak var der enighed om, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man vælger at anvende IT – er det som træningshæfte med strøm på (Grammartip), er det formidling (fx pp) eller?

Fælles for gruppen er en lyst til og interesse i at blive  klogere og vide mere om brugen af IT – ikke kun ift kendskab til programmer, men i højere grad ift at kunne anvende it, hvor det giver mening, og hvor det kan kvalificere arbejdet. Der en en fælles optagethed af, hvad der gavner indhold og læring, og der er et stort ønske ift inspiration og gode ideer til undervisningen. Det tænker jeg er et rigtig godt afsæt for de kommende møder.

En god ide

En af de første gode ideer blev derefter præsenteret i form af Moviecut på SKoletube:). Alle tog imod opgaven og fik hurtigt lavet en kort film samt oprettet en kanal. “Hvor er det nemt” – var kommentaren fra flere, som sagtens kunne se det anvendt i undervisningen. Ved brug af Moviecut eller andre videoredigeringsprogrammer har de elever, der har svært ved at formulere sig skriftligt, mulighed for at udtrykke sig på anden vis, og i dette program kan de også anvende bl.a webcam, som giver dem mulighed for at indtale direkte.

Det er et lille skridt på vejen ift, at eleverne skal opnå kendskab til mange forskellige udtryksformer, så de bliver i stand til at vælge det rette medie til at udtrykke den viden og de refleksioner, der skal formidles (frit efter faghæfte 48).

Næste møde:

 Diskutere begrebet “Multimodalitet”

Vi skal se på medbragte multimodale elevproduktioner

Hvordan skaber vi bedre rammer for de elever, der har læsevanskeligheder? – hvor henter jeg materialer, lydbøger mm. (gensidig inspiration)
– og hvordan får eleverne bedre muligheder for at udtrykke sig?

Skoletube: Animoto og GoAnimate – prøve det, hvad kan det?, hvad kan det bruges til? – gør det nogen forskel?

Hvad skal vi bruge bloggen til?

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen! Im Brennpunkt stehen: DaF und Web 2.0 Werkzeuge.

Billede

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen!

Eine Vorstellung: Mein Name ist Anne Sophie Westh. Ich bin Lehrerin und unterrichte auf der Haldum Hinnerup Schule. Meine Leitungsfächer sind Deutsch, Dänisch, Sport und Biologie.

Außerdem bin ich Beraterin in Fremdsprache auf meiner Schule und Fachberaterin in Deutsch und Französisch.

Wir treffen uns zum ersten Mal am Montag 3. September an der Søndervangskole in Hammel 13.30-16.

Ich freue mich sehr darauf, euch alle in September zu treffen!

Liebe Grüße

Anne Sophie

Adr på Søndervangskolen

Lidt mere på dansk:

Mit navn er Anne Sophie Westh. Udover mit lærerjob på Haldum Hinnerup Skolen arbejder jeg som sproglig vejleder, tovholder i tysk og beskikket censor i tysk.

Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Seminarim. Mine linjefag er: dansk, tysk, biologi og idræt. Efterfølgende har jeg bl.a. videreuddannet mig på Goethe Instituttet, DPU, Deutsche Auslandsgesellschaft og CIEL.

Goethe Institutet    Deutsche Auslandsgesellschaft    DPU

Min undervisningserfaring er primært knyttet til udskolingen, hvor jeg de sidste 8 år har undervist i mine linjefag og i de sidste 6 år ført elever til afgangsprøverne.

Jeg brænder for sprogfagene i folkeskolen og vil rigtig gerne være med til at styrke og udvikle fremmedsprogenes faglighed, pædagogik og didaktik, samt være med til at motivere for sprogfagene – særligt tysk i FS!

Jeg mener, at det er meget motiverende og spændende for læingen at inddrage Web 2.0 værktøjer i sprogundervisningen. Jeg arbejder meget med de Sociale Medier i tysk og er stor fan af Skoletube, Wikis, Blogs, Vuvox, Prezi, fb og de andre Web 2.0 værktøjer.

Netværket her er bl.a. blevet til for at styrke fagligheden og implementeringen af de nye Web 2.0 værktøjer i undervisningen i de forskellige fag. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle og udveksle erfaringer i vores netværk om faglighed og it.

EDB ordbog 🙂

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i tyskfaget knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube
 • Vi laver selv faglige mål i netværket vedr. brugen af it i tysk.

Som I kan se i målene skal vi bl.a. arbejde med at kvalificere brugen af IWB i tyskundervisningen og arbejde med et værktøj som Skoletube. Andre værktøjer vi skal arbejde med er Prezi, Vuvox, Blogs og de Sociale Medier. Derudover skal vi arbejde med vores rolle som it vejleder for eleverne og videndeling i netværket.

 

Det første netværksmøde d. 3.9.2012

Som forberedelse til vores første møde d. 3.9. vil jeg bede jer om at lave en præsentation af jer selv på tysk. Udover det personlige må I gerne kort fortælle om jeres erfaringer med og ideer til arbejdet med faglighed og it i tysk.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde (Alle laver en kort præsentation af sig selv på tysk, samt fortæller kort om nuværende arbejdsopgaver, interesseområder og erfaringer ca. 30 min)
 • Intro til netværket (Debatoplæg om Web 2.0 læring og digital dannelse i tysk, typer af vejledning, vores rolle som vejleder, hvilke behov har vi i netværket, samt netværkets muligheder ca. 55 min). Alle deltager i forskellige små øvelser og debatter.
 • Faglige indspark fra deltagerne til det kommende netværksarbejde: (Ideer, kundskaber, ønsker og erfaringer udveksles ca. 60 min) Vi brainstromer først i en Prezi, så ideerne kan udgives på bloggen.
 • Ny dagsorden laves i fællesskab til næste møde (ca. 10-15 min.)

Der er en del inspiration at finde i faghæfterne for tysk og it- under læseplan.

Faghæfte 17: Fælles Mål tysk

Faghæfte 48: Fælles Mål it

Til sidst til jeg runde af med et link til Goethe Institutets side “Step into German”.

Ein kleines Lied für euch:

Peter Heppner: ”Wir sind wir” Step into German

Liebe Grüße

Anne Sophie

 http://prezi.com/pcpqgm3bibev/eine-vorstellung/

Skal børn ikke ud mere?

IT og NT. For et par år siden ville disse to ting ikke være mulige at forene…altså i mit hoved. For i natur og teknik skal børn jo ud. De skal føle, sanse og dufte til naturen. De skal have jord under neglene og mærke, hvor slimede skovsnegle egentlig er. En nødvendig modvægt til den moderne stillesiddende skærmbaserede virkelighed og den eneste måde virkelig at højne faget på.

Så kom Ipads, web 2.0 og skyen. Er udeundervisning blevet et modefænomen, en slags romantisk ”tilbage-til naturen-drøm”? Er vi nødt til at vælge mellem UD og IT? På en computerskærm er en blåhval og en edderkop lige store, og man kan hverken se, føle eller lugte forskellene. Til gengæld kan man ved computeren komme helt tæt på og se ting man aldrig ville komme i nærheden af i virkeligheden. Hvilken oplevelse er mest værd? Hvor opstår den gode læring?
Velkommen til IT/NT-netværket. Netværket, hvor vi skal diskutere, hvordan vi kvalificerer eksperimenterne, udeundervisningen og oplevelserne gennem IT. Et netværk, hvor der er flere spørgsmål end svar og plads til didaktiske diskussioner.

Jeg hedder Mette Bisp og er tovholder i vores NT/IT-netværk. Jeg er lærer på Rønbækskolen og har de sidste 12 år undervist i matematik og natur/teknik. Hver mandag og fredag kører jeg med ”Den mobile naturvogn”. For et par år siden tog jeg en PD i naturfagsdidaktik og har også undervist i NT på Seminariet.

Lad mig slå det fast med det samme. Jeg forventer ikke, at I kommer med specielle IT-kvalifikationer. Jeg håber blot på, at I alle er åbne og villige til at prøve nye ting af og kaste jer ud på dybt vand med ungerne uden at have alle svarene. Jeg er ikke ”pitter” og håber derfor meget på, at vi i fællesskab kan afsøge muligheder for at udvikle en didaktik, hvor vi forener alle de uformelle læringsmiljøer NT foregår i med alle de muligheder IT tilbyder.

Kan vi eksempelvis forene IT og udeundervisning gennem nedenstående? Kvalificerer det undervisningen?

Jeg glæder mig til at møde jer mandag d. 10/9 kl. 13.30 -16.00 på Rønbækskolen i Hinnerup. I skal medbringe en computer.

I nedenstående prezi kan I se dagsordenen for dagen. Vel mødt.

Bedste hilsner Mette Bisp