Møde den 21/1-13 – Biologi

Netværksmøde i Biologi mandag den 21. januar 2013

 

En kold vintereftermiddag samles en lille sluttet flok: Birgitte Boller, Kira Schwarz, Jens Fersløv Andersen og Anne Mette Röck (tovholdervikar)

Fokus i dag var på Skoletube.dk og de muligheder, der ligger her:

Prezi
Kira har anvendt programmet som et alternativ til PowerPoint ved fremlæggelser på 7. og 9. årgang. Prezien ses som elevernes samlende tråd, mens de selv står for den mundtlige redegørelse. De ældste elever kunne hurtigt se mulighederne uden egentlig introduktion til programmet. Adgangen sker gennem Skoletube med brug af uni-login, og derefter går resten næsten af sig selv; muligheden for selv at designe præsentationen er der, men flere brugbare skabeloner kan lette arbejdet. Den færdige præsentation ses som en del af elevens portefølje, men også bruges til senere repetition.

Andre it-værktøjer med klassekanalerne på Skoletube.dk som samlested.
Elevernes mobiltelefoner og iPads bruges i høj grad til dokumentation. Det skal derfor være let at sætte de forskellige input sammen. Vi ser muligheder i Animoto, som et godt alternativ til PowerPoint eller Prezi, hjemmesideprogrammet Wix kan også noget; Vuvox.com rummer potentiale, videovejledning er på Laerit.dk, programmet er desværre ikke længere i Mediesuiten på Skoletube.dk.
Mange elever medbringer iPads, det giver udfordringer ved videoredigering. Her må eleverne opfordres til at redigere med fx Moviecut, hvis de ikke har investeret i apps til redigering. I øvrigt er der til både iPhone og Androidtelefoner en app, som kan uploade film direkte til skoletubekanaler, herfra kan filmene så downloades mhp. redigering.
Tegneserieprogrammer kan bruges, men er ofte tidskrævende, og det kan gå ud over det faglige indhold. En præcisering af målet med produktet er med til at højne niveauet i elevarbejdet, men igen er processen tidskrævende. Årgangsteamet må i fællesskab afgøre, hvilke værktøjer der skal i spil, og fordele indsatsen mellem fagene, så værktøjerne – og det at lære dem at kende, bruges, hvor det er oplagt.

Andre online-programmer
Birgitte viste en app på Ipaden om skelettet, men den var dyr. Alternativ er www.zygotebody.com, se også http://skolemidler.wikispaces.com/Zygote+Body  – her ligger der mange muligheder. Programmet fås også som app, men igen er prisen et tema.

Fælles naturfagsprøve
Kira havde været på et kursus, hvor der blev arbejdet med indholdet til et fællesfag, naturfag. Vi hørte lidt om processen, og biologilærerne på Rønbækskolen er positive over for hvad det kan blive til. Endnu ved vi  ikke, hvordan naturfagene kommer til at tage sig ud under den nye reform.  I skrivende stund skal vores nuværende 8. årgang til en fællesprøve, så vi er vel nødt til at tænke i de baner.
Kira kan og vil indvi os i deres arbejde, når de er kommet lidt længere i processen. It-værktøjerne vil sikkert komme i spil.

Brug af Notebook
På opfordring fra deltagere, som ikke var med sidste gang, sluttede vi af med at se på brug af Notebook i undervisningen.

Så nåede vi ikke mere. Tak for et konstruktivt møde.

Udkast til Dagsorden den 4. marts kl. 13.30-16.00

 • opsamling og siden sidst…
 • Kira om de seneste overvejelser om ”naturfag”
 • den (formodentlig kommende) fælles naturfagsprøve og inddragelse af IT heri
 • Stina om at inddrage mobiltelefoner som dokumentationsmulighed ude i felten, med en præsentation af en gratis app kaldet: Naturbasen. Denne kan bruges til at få informationer om, hvad eleverne kan forvente at finde det sted, hvor eleverne står, og elever kan nemt indrapportere egne fund, som så kan belyses nærmere hjemme i klasselokalet (punkt fra sidste gang)

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværksmøde i biologi mandag den 29. oktober 2012

Netværksmøde i biologi mandag den 29. september 2012

Så er endnu et netværksmøde afholdt i selskab med Anne Mette Röck (håber at alle dele af navnet er korrekt nu :-), Per Henning Holdgaard, Marianne Kruse og Jens Fersløv Andersen. Desværre måtte Kira Schwartz melde afbud grundet sygdom, men vi glæder os til at høre om hendes erfaringer med et Prezi-projekt på 9. årgang næste gang.

Prezi

Vi talte ganske lidt om Prezi, da vi forventer at udfolde denne yderligere til næste møde sammen med Kira. Nogle i gruppen har arbejdet med Prezi i forbindelse med biologiundervisningen, men det store spørgsmål som vi vil lade hænge i luften til næste møde er om prezi er værd at bruge tid på i biologiundervisningen??? Fordele ved Prezi er at eleverne kan “styre” læreren i forhold til, hvad der skal være i læse-fokus, samt at programmet virker motiverende på nogle elever. Ulemper er at det til tider kan virke ustabilt (funktioner der i perioder ikke dur), og at elever som ikke er IT interesserede finder programmet svært. For sidst nævnte elever vil f.eks. Power Point muligvis fungere bedre.

Flora og fauna

I takt med at mobiltelefoner i højere grad inddrages som dokumentationsmiddel i biologiundervisningen blev apps og hjemmesider efterspurgt i forhold til flora og fauna opslag. Når eleverne er ude og tage billeder af blomster, ville dette være praktisk at være i besiddelse af. Ingen havde på dette tidspunkt forsøgt at finde en flora og fauna app, men et par mulige hjemmesider kom på tale: www.digiflora.se og www.danmarkskort.dk. Umiddelbart virkede første hjemmeside som den bedst egnede trods det svenske ophav (sproget kunne ændres til dansk).

Efter mødet har jeg søgt lidt på nogle flora og fauna apps. Umiddelbart findes ingen danske apps endnu, men jeg har fundet følgende app som er på engelsk: Flora EU. Det vil sige at ordbogsapp til oversættelse af navne vil være nødvendig. Til gengæld ser den umiddelbart meget overskuelig ud. Største problem er dog at den koster 39 kroner, så den skal evt. hentes på skoletablets eller lignende løsning.

Elevfilm på skoletube

Vi talte igen om elevproduktioner i forbindelse med videoer og derigennem øget mundtlighed i faget. Nogle elever har i den grad ikke spor lyst til at begive sig ud i sådanne video-projekter af forskellige årsager. Vi snakkede om at strukturen omkring disse projekter muligvis skal ændres, for at det ikke virker skræmmende og får modsatte virkning. Hvis vi har elever der meget gerne vil lave videoer, skal drejningen muligvis være, at det ikke blot er disse elever der laver videoerne, men at det er et fælles klasseprojekt. Det vil sige at en mulighed kunne være, at de elever der ikke har mod på at lave film, i stedet skal danne rammerne for de andre (hvad SKAL I have med i filmen) og være med til at godkende drejebogen sammen med læreren inden filmen laves. Hermed drejes ansvaret over på fællesskabet.

I processen omkring elevfilm ligger også en udfordring i og med at mange elever gerne vil lave film men faktisk ikke besidder den rette tekniske kunnen (kamera teknik). Af eksempler blev nævnt: filme mod vindue, filme skråt så højde på plante ikke kan vurderes ordentligt osv. Dette er et fælles problem for alle fag og dermed også et fælles ansvar at lære eleverne. Jens viste os hjemmesiden http://www.lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning, hvor der ligge små informative videoer til eleverne om bl.a. tekniske udfordringer i forbindelse med optagelse, forberedelse, konvertering osv.

Brug af Skoletube

Anne Mette viste forskellige elevproduktioner fra hendes elever. Det var bl.a. små videoer som fungerede som mini-rapporter. Eleverne havde fået en opskrift på, hvad der skulle være med i videoerne. Anne Mette bruger ikke tid på at se alle videoerne i undervisningen.  Til gengæld får hver elev tildelt cirka 3 videoer, som de skal se hjemme og kommentere på. Dermed spares tid i undervisningen og kommentarer sikrer, at videoerne også bliver set. En af de helt store fordele ved at modtage rapporter på denne måde er, at vi i højere grad undgår copy-paste.

Brug af Notebook

Vi så eksempler på hvordan Anne Mette bruger notebook. I selve forberedelsen af undervisningen vil en tydelig disposition for elever være til stede. Hun kan skrive rettelser i forsøgsdokumenter, og til næste time kan hun bringe “samme” tavle med de samme rettelser frem igen. Hun kan indsætte links, så hun er fri for at lede efter dem, og det hele er en meget tidsbesparende proces, da undervisningsmaterialet kan genbruges.

Notebook projektet kan deles med eleverne på skoleintra som PDF eller Power Point.

Dagsorden til mandag den 21. januar fra 13.30 – 16.00

 1. Prezi projekt ved Kira
 2. Laer IT: Vi vil hjemmefra gå på http://www.laerit.dk og lade os optage af noget herfra som kan bruges på skoletube og fortælle om det næste gang. Der er frit slag, men det kunne være Animoto, PowToon eller noget helt andet.
 3. Diskutere den (formodentlig kommende) fælles naturfagsprøve og inddragelse af IT heri.
 4. I forbindelse med vores snak om at inddrage mobiltelefoner som dokumentationsmulighed ude i felten, vil jeg kort vise en gratis app kaldet: Naturbasen. Denne kan bruges til at få informationer om, hvad eleverne kan forvente at finde det sted, hvor eleverne står, og elever kan nemt indrapportere egne fund, som så kan belyses nærmere hjemme i klasselokalet.

Netværksmøde i biologi mandag den 3. september 2012

Netværksmøde mandag den 3. September 2012

Så er en vellykket eftermiddag i selskab med Birgitte Boller, Anne-Mette Röck Illeman, Kira Schwartz, Marianne Kruse og Jens Fersløv overstået.

Vi er en gruppe lærere med vidt forskellig brug af og tilgang til multimodalitet i form af IT i biologiundervisningen.

I biologiundervisningen bliver IT primært brugt til at finde billeder, YouTube videoer, animationer og diverse hjemmesider som biologitest.dk, viten.no osv.

Dog er der også nogle i gruppen som arbejder med spændende tiltag, som vi i fællesskab vil se nærmere på:

 1. Repetition af biologibegreber vha elevproduktioner uploadet på skoletubekanal. Vi så eksempler på elevproduktioner indenfor fotosyntesen: stopmotion, stumfilm, talkshow og dokumentar. Vi snakkede om at disse elevproduktioner specielt øger fagligheden hos de elever, der laver produktionerne. Det står dog mere uklart om de øvrige elever får ligeså meget ud af at se dem. Dette skal undersøges nærmere. Skal der evt. være strammere rammer omkring udformningen af elevproduktionerne for at sikre, at der sættes billeder på begreberne og ikke blot tale? Vi ser på flere eksempler til næste møde.
 2. Udarbejdelse af Prezi-projekter tværfagligt med fysik/kemi. Eleverne indføres i brugen af Prezi og dermed også skoletube og er i gang med at lave præsentationer om kvælstofskredsløbet.
 3. Undervisning udarbejdet vha notebook som sikrer et flow i undervisningen, så undervisningen ikke starter forfra hver gang. Tiden genbruges.
 4. Brug af bambuser.com som sikrer et hurtigt og tidsbesparende flow i opsamling af videoer og billeder fra eleverne.
 5. Mundtlige biologirapporter som kan uploades på skoletube.

Erfaringer og refleksion over ovenstående summeres op løbende i forbindelse med netværksmøderne.

I gruppen opleves, at de elevproduktioner der bliver useriøse og har manglende faglig afsæt for det meste skyldes, at de opgaver vi som lærere stiller er for svære og ikke afgrænset i høj nok grad. Er vi for dårlige til at udtrykke os? IT indføringen i biologi skal måske starte med at være afgrænset i en sådan grad, at eleverne ikke skal bruge alt for lang tid på at lede, og så kan udvidelsen af værkstøjskassen løbende foregå.

Samtidig må der være en vis accept af at noget af undervisningstiden går til, at eleverne lærer at bruge programmerne (prezi, videoredigering, notebook, skoletube osv) uden, at det er biologi-specifik læring, der opnås. Dette ses umiddelbart som en nødvendighed, for at redskaberne kan bruges senere på et højt fagligt niveau.

Til mødet i dag blev vores reelle brug af IT klargjort og vores mål/drømme i forhold til, hvad vi gerne vil opnå med det diskuteret. Spændende tiltag i undervisningen blev præsenteret.

Vi har besluttet os for at have fokus på skoletube til næste møde:

 • Kira vil til den tid være færdig med sit prezi-projekt omkring kvælstofskredsløbet på 9. Årgang. Hun vil vise eksempler fra projektet og fortælle om sine erfaringer med det. Vi vil i gruppen forholde os til projektet. Kunne det være gjort anderledes i forhold til faglig indlæring?
 • Stina viser flere elevproduktioner til biologibegreber uploadet på skoletube, samt får en snak med de elever der ikke laver videoerne. Prøver at klarlægge om disse elever også får noget ud af repetitionen. Dette diskuteres i gruppen.
 • Anne-Mette viser flere eksempler på, hvordan programmer på skoletube er brugt i biologi. Hvilke udfordringer er der???

Anne-Mette har desuden notebook eksempel med, hvis der bliver tid, men første prioritet til næste møde er opkvalificering i brugen af skoletube.

Eksempler på videoer som vi tog udgangspunkt i: