Om Anne Sophie Westh

Mit navn er Anne Sophie Westh Jeg er lærer på Haldum Hinnerup Skolen

Mere digitaliserings nyt

Kære alle

KTS melder efter påske ud, at det fra skoleåret 2012/2013 bliver tilladt at anvende smartphones til den skriftlige prøve i tysk. Den nye reviderede vejledning kan I først finde på nettet efter påske.

Citat fra den nye vejledning:

”Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet. Det er også skolens leder, som afgør, hvilke medier der må benyttes til at opnå adgang til internettet, som fra skoleåret 2012/13 nu også kan omfatte smartphones. Bemærk, at adgang til smartphones stiller meget store krav til skolens tilsyn.

Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne.

Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde – jævnfør prøvebekendtgørelsens § 11, stk. 2. ”

God påske fra

AS

PS: Læs dette links og del det i jeres fagudvalg

Nyt om tilskud i alle fag

 

 

Det digitale univers og 9.klasseprøverne

På skoleårets sidste faglige netværksmøde havde vi fokus på 9.klassesprøverne. Dagens emne var relevant og vedkommende for alle fremmødte i netværket.

Tyskfaget står i denne tid (som alle de andre fag) over for implemeteringen af digitalisering og it i både undervisningen, som læreproces og ikke mindst til 9. og 10 klassesprøverne. I sommeren 2014 kommer der forsøg med digitale 9.klassesprøver i skriftlig tysk.  

Vi har året igennem drøftet hvordan vi kan indrage it og digitale læremidler bedst muligt i tyskfaget, sådan at det digitale bliver understøttende for læringen i tysk og ikke blot et underholdende indslag.

Vi er kommet frem til at it kan inddrages mangfoldigt i tysk og at det på talrige måder kan understøtte sprogindlæringen og samtidig gøre læringen både interessant og motiverende for eleverne. Langt de fleste elever lærer bedst gennem varieret undervisning og særligt drengene er meget begejstrede for den digitale tilgang til tyskfaget, fx gennem små tegnefilm i Goanimate eller via online præsentationer med små filmklip undervejs. Pigerne er ligeledes glade for at arbejde på anderledes måder og prøve de digitale læremidler af.

Goanimate 

Det er ikke en hemmelighed at tyskfaget bl.a. grundet massive fordomme i Danmark (fra forældre, elever, kollegaer og samfundet) ikke er det mest populære fag i skolen. Engelsk er populært og sejt. Tysk er kedeligt og svært fra elevperspektiv. Derudover hjælper det ikke på fagets status, at eleverne kommer for sent igang med at lære tysk og at undervisningen ofte er for kedelig, grammatisk tung og ensformig for eleverne. Denne onde cirkel kan vi i Favrskov Kommune være med at at bryde. Bl.a. ved at sætte fokus på motivatuon og læring gennem it, medier, bevægelse, læringsstrategier og udviklingen af tyskfagets didaktik. Vigtig bliver det derfor ikke hvad eleverne skal lave i en given lektion, men derimod hvad de skal lære og på hvilke måder de hver især lærer et sprogligt eller kultuelt mål. 

It kan bl.a. integreres i tysk på følgende måder:

 • Ved at udvikle tyskfagets didaktik og tilpasse de nye digitale læringsstrategier til den moderne undervisningspraksis
 • Gennem brugen af læseplanen i Fælles Mål faghæfte 17 tysk og faghæftet nr. 48 it samt tydligere brug af mål for læringen i tysk, ikke blot for indholdet/aktiviteten
 • Gennem anvendelse af digitale læremidler, platforme og internettet i undervisningen. I dette forløb med særligt fokus på inddragelsen af portalen Skoletube og dens mange relevante redskaber til tyskundervisndingen bl.a. brug af kanaler til at oploade film, prezi som præsentationsværktøj, mindmaster til fremlæggelser og brainstroming, go animate og pixels m.fl.
 • Ved digitale prøver og test (en realitet fra 2014 i skr. tysk FSA)

Inspiration til prøven i tysk 4.3 fagligt netværk itogtysk

Denne lille film er fra www.kika.de 🙂

Tak for i år, det har været meget spændende og lærerigt for mig at møde jer! Jeg håber at I tager de mange gode ideer med ud på jeres skoler i tysk fagudvalg og spreder ideerne som ringe i vand! Måske ses vi næste år, eller på kursus i Aarhus?

Alles Gute!

Lieben Grus

die Anne Sophie

Blogindlæg om motivation og medier i tyskundervisningen

 Hvordan gør vi tyskundervisningen mere spændende og aktuel for vores elever? Hvordan får vi eleverne til at se en mening med at skulle lære tysk? Hvordan gør vi det sjovt at have tysk – også den sure del med grammatikken? Hvordan får vi it til at være et både et mål og et middel til mere faglighed og læring hos eleverne i tysk?  

Vores netværk rummer en del af svarene. Her sidder der nemlig en håndfuld tysklærere, der er yderst engagerede i deres fag, motiverede for at udvikle deres egen undervisning, samt at give sig i kast med medier og it som gode redskaber til at skabe lyst og motivation hos eleverne.

Fagligheden er selvfølgelig vigtig i alle fag, men lysten til at lære må ikke drukne i ”Fælles Mål”, prøver og test. Fagligheden skal gerne opstå som en del af den læring og det flow, vi forsøger at igangsætte hos vores elever. Elever, der trives, har medbestemmelse og deltager aktivt, fordi opgaverne er på det rette niveau lærer mest og bliver lettere motiverede end elever, der ikke trives i undervisningen.  

På dette netværksmøde kom vi derfor kort ind på forsøget med gruppeprøven i tysk og de muligheder, der er her for at inddrage mere it i undervisningen og for at gøre prøverne mere virkelighedsnære.  

Derefter kom vi i netværket i gang med at anvende bloggen indbyrdes og lave fælles blogindlæg. Det er meningen, at I alle skal lave et lille indlæg om tyskfaget til næste gang. I må meget gerne kommentere dette indlæg også. Der er ikke meget ved at skrive et ”blogindlæg”, hvis det ikke bliver kommenteret. Blogindlæg er vel nutidens form for digitale kronik?  

Vi kom til den sjove del, nemlig at prøve at lave film og oprette kanaler på Skoletube til vores klasser. Vi blev enige om, at det var svært at nå at lave film, når man har 9.klasse, men at det til gengæld var godt i flere forskellige sammenhænge på 6.-8. årgang. Se på Skoletube kanalen ”8.a tysk” eksempler på film lavet af 8. klasses elever. Læreprocessen er bred og der bliver brugt mobilkamera, klip, animationsprogrammer og selvfølgelig Skoletube. Læreprocessen var bedst for eleverne, der valgte at skrive deres ”manuskripter” selv inden de gik i gang med at lave filmen. Hvilket gav det bedste resultat og bedre læring. Animationsprogrammerne kan let blive for meget animation/sjov og for lidt reel læring/anstrengelse.   

http://www.skoletube.dk/group/8atysk16494#insideplayer

Til slut vil jer opfordre jer til at læse dette spændende blogindlæg skrevet af Ingrid Stuart (formand for Sproglærerforeningen)

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Stafetten/Stafetten-42-Ingrid-Stuart

Hun bliver bedt om at svare på følgende spørgsmål: ”Hvad kan vi gøre for at styrke fremmedsprogene i skolerne?”

I kunne jo passende reflektere lidt over de samme spørgsmål og give jeres bud på et svar her i bloggen;)

Mine bud til at styrke fremmedsprogene i stikordsform:

 • Give plads til mindst en udlandsrejse i 3 års forløbet fra 7.-9 klasse
 • Obligatorisk kontakt med udenlandske elever gerne med udveksling
 • Start tidligere ud med tysk på den enkelte skole og lav evalueringer af dette. Det er ifølge gældende lov i orden at starte tidligere ud og det behøver ikke at koste ekstra. Hvorfor gør så få skoler det?
 • Lave forsøg og udviklingsprojekter i tysk (fx lav en skoleavis på tysk, rejser, udveksling, venskabsklasser, deltage i forsøgsprøven eller tidlig sprogstart)
 • Have fokus på brobygning og lave brobygningsprojekter
 • Hold fagdage og faguger med fokus på tysk – tjek op på om din skole overholder minimumskravet for tysktimer (, der kan hurtigt ryge 20-25 timer på et år).
 • Fasthold netværket til at udvikle faget
 • Bliv beskikket censor
 • Udvikle elektroniske lærebogsmateriale og læringscomputerspil til tyskfaget
 • Videreuddan tysklærerne systematisk både fagligt og pædagogisk/ didaktisk fx via aktionsforskningsmodellen
 • Deltag i Comenius- projekter eller søg om Goethe kurser med stipendier

På næste netværksmøde vil vi drøfte, hvor vi kan bruge skoletube og it bedst på 9. årgang. Det er også relevant at vende muligheden for at sparre med hinanden i forhold til at finde egnede tekster til FSA.

Ich habe ein tolles Program für euch!  

Bis dann! Also am 4. März 13.30-16.00 Uhr dieses Mal wieder in Hammel!

Lieben Grus

die Anne Sophie

 

Refleksioner over it i tyskfaget

Refleksioner over netværksmødet d. 29.10.2012

 Vi reflekterede i netværksgruppen (for verdens mest interessante fag tysk) over, hvad de digitale læremidler skal kunne i tyskundervisningen anno 2012:

 • Læremidlerne skal kunne andet og mere end bogen, de skal være multimodale og interaktive
 • De skal motivere eleverne (med interessante opgaver, med lyd og billeder i god tidsvarende kvalitet)
 • Have brugervenlighed (det skal fungere)
 • It primært som et middel til læring i tysk   
 • Indeholde forskellige læringsstrategier og mulighed for evaluering af arbejdet
 • Der skal være en progression i indholdet
 • De må gerne være delt op i emner (som fx Gekko)
 • De skal udfordre eleverne (jf. FM trin- og slutmål), men også give plads til at involvere eleverne praktisk  
 • Der skal gerne være mulighed for undervisningsdifferentiering (fx indhold på forskellige niveauer og med forskellige læringsstrategier og tilgange).
 • Særligt den kommunikative del og den kreative eller praktisk-musiske tilgang til tyskfaget er vigtig.

Artiklerne i linket her kan give os yderligere inspiration, når vi skal vurdere indkøb af digitale læremidler:

http://www.laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/viden_om/it_og_digitale_laremidler

På mødet d. 29.10. gennemgik vi derudover:

 • Brugen af Skoleblog.dk (både til os og til vores elever)

 

Den er god, da den har små film til hvert tema, som vi tit efterlyser i tyskundervisningen. Eleverne kan løse opgaver til film og tekster på deres pc i Notebook.  

 • Appen: ”Toms Messender”. Til små sjove indslag eller når eleverne øver grammatik.

 

 

 • Skoletube med fokus på programmet: ”Go Animate”, hvor eleverne kan lave deres egne tegnefilm. Prøv det af derhjemme! Dialogen skrives eller indtales på mikrofon afhængigt at hvilken færdighed, der arbejdes med (mundtlig eller skr.) Der findes mange andre filmprogrammer fx iMovie, Vimeo eller MovieMaker.

 

 • Vi talte derudover om at inddrage CL-strategier i timerne, for at få eleverne mere aktive og for at motivere dem til at turde tale tysk. Materialet ” Cooperative Learning auf Deutsch 1 og 2” af Jacob Chammon er godt!

 

 • Om filmene: ”Neue Freunde in Berlin”, DVD kan lånes på VIA, LOGO i bogform, Vimeo      

 

På næste møde gennemgår og analyserer AS kort følgende læremidler:

Læs selv mere om dem på nettet! I kommenterer naturligvis dem I bruger og kender! 😉


Gyldendal:
webprøver til tysk

Clio Online: tysk prøveforberedende materiale (Udkommer 2013)

newsTickers: få bl.a. fem nyhedsartikler hver dag, få teksterne læst højt eller læs dem selv i klassen (snart)

i-Catcher: unge fortæller til unge om emner, der optager dem, nye videoreportager hver uge om emner som fritid, sport og kultur, spørgsmål til filmene og mulighed for live chat. (snart)

hitTicker: de nyeste hits i klasseværelset – karaoke på tysk (2013)

Alinea: Gekko: Alle forløb i Gekko er emnebaserede. Forløbene lægger op til at eleverne anvender sproget i meningsfulde sammenhænge. Eleverne kommer op af stolene. (Udkommer  2013)

Systime: Berliner Leben

Opgave til næste gang:

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Andet? Didaktiske refleksioner?

 NY MØDEDATO OG NYT MØDESTED:

Næste netværksmøde er: d. 21.01 kl.14.45-16 på Haldum Hinnerup Skolen i B-klyngens Biologi lokale. Spørg evt. efter biologilokalet på skolens kontor

Liebe Grüße

Anne Sophie

 

Aftaler på mødet d. 29.10.

Liebe Leute smiley

Tak for et aktivt og meget konstruktivt møde i dag! Senest onsdag skriver jeg et nyt blogindlæg om dette mødes indhold samt en ny dato og dagsorden til næste møde.

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Didaktiske refleksioner?

Andet?

Derudover skal I medbringe eksempler fra jeres egen undervisning, hvor I anvender digitale læremidler.

Skulle I have lyst til at tage på kursus, er der et gratis kursus d. 13.11 på CFU i Kbh om brugen af digitale tavler i uv. http://alinea.dk/Kurser/Heldagskurser/Fremmedsprog.aspx

Links og ideer til undervisningen, samt refleksioner kommer i blogindlægget!

Liebe Grüsse

Anne Sophie

Digitale læremidler, prezi og skoletube im DaF

Liebe Leute

Darüber haben wir gesprochen:

Forventninger til det faglige netværk: Alle bidrager efter tur med et relevant indlæg om faglighed og tysk fra egen praksis

Hver gang holder vi os til max to emner og laver altid to tyske eller it-faglige aktiviteter relateret til egen praksis eller faglige udvikling.

Vi talte også om brugen af Prezi i undervisningen, både som elevredskab og som lærerredskab. Alle lavede en konto og prøvede det af i praksis. Næste gang kan vi kort vende, hvilke fordele og ulemper, der er ved en Prezi. I viser jeres Prezi, auf Deutsch natürlich. Husk at gøre den kort med lidt tekst og gerne masse af billeder.

 App’en: iTranslate (som er et oversættelsesværktøj, der kan udtale ordene på 50 sprog)

 Siderne: www.verbix.com, der må bruges til FSA/FS10 og www.grammatip.com, der er gratis og kan bruges i uv.

 Den faglige videndeling i fagteam og i netværket. Redskabet for erfaringsudvekslingerne er bloggen: http://faglighedogit.skoleblogs.dk, hvor I meget gerne må komme med kommentarer, forslag og ideer.

Nyt fra MBU, vi talte om tiltag på fremmedsprogsområdet. Det kommer der: Nyt faghæfte med fokus på den internationale dimension, afgangsbevis på dansk og engelsk (der bliver omregnet i ECTS point), fokus på lærerens sproglighed og sproglige udvikling, samt forandringsprojektet Ny Nordisk Skole. Læs mere på www.NyNordiskSkole.dk og CLIL (Content Language Integrated Learning), hvor man underviser i matematik, samfundsfag eller naturfag på et fremmedsprog.  Ideer til det har bl.a. Profilskolerne i Fredericia fx Taulov Skole og Eggerslev Magle Skole.

 Gratis materiale fra Goethe Instituttet: ”Marketing für Deutsch”, samt en kortfilmssamling ”Kurz und gut macht Schule” også fra Goethe. Den er dog ikke gratis.

 Musikforløb fra Jutta, danke dir vielmals 🙂

 Stipendier I kan søge om i år og næste år:

Søg forskellige kurser ved Deutsche Auslandsgesellschaft inden 13.december på:

http://www.deutausges.de/media/doc/Bewerbungsbogen.pd

eller www.goethe.de/fortbildung Her er fristen først i april måned. Kurser i bl.a. Dresden og Bremen kan anbefales.

 Næste gang vil vi have fokus på:

1)      Digitale læremidler og afgangsprøverne i tysk v. Lise. Vi undersøger og hører om erfaringer med Gyldendals og Alineas online materiale.                    

2)      Anne Sophie gennemgår brugen af Skoletube og vi opretter en kanal til fælles brug

3)      Vi interviewer hinanden to og to på tysk om:

 • Tendenser i tyskfaget netop nu
 • Succeser i undervisningen
 • Udfordringer i undervisningen

Vi fremlægger auf Deutsch! 😉

4)      Til slut skal vi ind og analysere de fire fokusområder i faget tysk i FM

 • Kommunikation
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundforhold

Hvilke områder er lette at føre ud i praksis jf. slutmålene, hvordan lykkes det for jer og eleverne at nå slutmålene i FM? Hvilke områder er svære at føre ud i praksis og hvornår er det udfordrende for eleverne at nå slutmålene?

Fremadrettet:

På mødet den 29.10 fortæller AS om brugen af skoletube og blogskrivning i sprogundervisningen og Lise om valg og arbejdet med digitale læremidler til FSA. På det tredje møde vil vi bl.a. komme ind på brugen af grammatik på en motiverende og innovativ måde, samt Ulstrups Skole erfaringer med tidligere sprogstart i tysk og metoder til den tidligere start. På det 4 møde taler vi evt. om brugen at billeder i fremmedsprog og de eventuelle nye prøveformer.

Hausaufgabe:

Hver deltager laver en Prezi med:

 • En kort præsentation af sig selv og arbejdsområde
 • Gode erfaringer i tysk uv. netop nu
 • En præsentation af succeser og udfordringer i tyskfaget netop nu i forhold til inddragelsen af it og tysk i FS. 

Es war sehr angenehm euch alle kennenzulernen, ich freue mich sehr auf unsere nächstes Treffen am 29.10 am 13.30 Uhr!

Liebe Grüße 

Anne Sophie

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen! Im Brennpunkt stehen: DaF und Web 2.0 Werkzeuge.

Billede

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen!

Eine Vorstellung: Mein Name ist Anne Sophie Westh. Ich bin Lehrerin und unterrichte auf der Haldum Hinnerup Schule. Meine Leitungsfächer sind Deutsch, Dänisch, Sport und Biologie.

Außerdem bin ich Beraterin in Fremdsprache auf meiner Schule und Fachberaterin in Deutsch und Französisch.

Wir treffen uns zum ersten Mal am Montag 3. September an der Søndervangskole in Hammel 13.30-16.

Ich freue mich sehr darauf, euch alle in September zu treffen!

Liebe Grüße

Anne Sophie

Adr på Søndervangskolen

Lidt mere på dansk:

Mit navn er Anne Sophie Westh. Udover mit lærerjob på Haldum Hinnerup Skolen arbejder jeg som sproglig vejleder, tovholder i tysk og beskikket censor i tysk.

Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Seminarim. Mine linjefag er: dansk, tysk, biologi og idræt. Efterfølgende har jeg bl.a. videreuddannet mig på Goethe Instituttet, DPU, Deutsche Auslandsgesellschaft og CIEL.

Goethe Institutet    Deutsche Auslandsgesellschaft    DPU

Min undervisningserfaring er primært knyttet til udskolingen, hvor jeg de sidste 8 år har undervist i mine linjefag og i de sidste 6 år ført elever til afgangsprøverne.

Jeg brænder for sprogfagene i folkeskolen og vil rigtig gerne være med til at styrke og udvikle fremmedsprogenes faglighed, pædagogik og didaktik, samt være med til at motivere for sprogfagene – særligt tysk i FS!

Jeg mener, at det er meget motiverende og spændende for læingen at inddrage Web 2.0 værktøjer i sprogundervisningen. Jeg arbejder meget med de Sociale Medier i tysk og er stor fan af Skoletube, Wikis, Blogs, Vuvox, Prezi, fb og de andre Web 2.0 værktøjer.

Netværket her er bl.a. blevet til for at styrke fagligheden og implementeringen af de nye Web 2.0 værktøjer i undervisningen i de forskellige fag. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle og udveksle erfaringer i vores netværk om faglighed og it.

EDB ordbog 🙂

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i tyskfaget knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube
 • Vi laver selv faglige mål i netværket vedr. brugen af it i tysk.

Som I kan se i målene skal vi bl.a. arbejde med at kvalificere brugen af IWB i tyskundervisningen og arbejde med et værktøj som Skoletube. Andre værktøjer vi skal arbejde med er Prezi, Vuvox, Blogs og de Sociale Medier. Derudover skal vi arbejde med vores rolle som it vejleder for eleverne og videndeling i netværket.

 

Det første netværksmøde d. 3.9.2012

Som forberedelse til vores første møde d. 3.9. vil jeg bede jer om at lave en præsentation af jer selv på tysk. Udover det personlige må I gerne kort fortælle om jeres erfaringer med og ideer til arbejdet med faglighed og it i tysk.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde (Alle laver en kort præsentation af sig selv på tysk, samt fortæller kort om nuværende arbejdsopgaver, interesseområder og erfaringer ca. 30 min)
 • Intro til netværket (Debatoplæg om Web 2.0 læring og digital dannelse i tysk, typer af vejledning, vores rolle som vejleder, hvilke behov har vi i netværket, samt netværkets muligheder ca. 55 min). Alle deltager i forskellige små øvelser og debatter.
 • Faglige indspark fra deltagerne til det kommende netværksarbejde: (Ideer, kundskaber, ønsker og erfaringer udveksles ca. 60 min) Vi brainstromer først i en Prezi, så ideerne kan udgives på bloggen.
 • Ny dagsorden laves i fællesskab til næste møde (ca. 10-15 min.)

Der er en del inspiration at finde i faghæfterne for tysk og it- under læseplan.

Faghæfte 17: Fælles Mål tysk

Faghæfte 48: Fælles Mål it

Til sidst til jeg runde af med et link til Goethe Institutets side “Step into German”.

Ein kleines Lied für euch:

Peter Heppner: ”Wir sind wir” Step into German

Liebe Grüße

Anne Sophie

 http://prezi.com/pcpqgm3bibev/eine-vorstellung/